zaliczki w świetle windykacji

Zaliczki w świetle windykacji

W świetle prawa windykacyjnego zaliczka jest już powszechnie praktykowania.

 

Dzieje się tak zarówno po stronie wierzycieli, jak i po stronie firm windykacyjnych.

Przy czym podmioty oferujące usługi windykacyjne z reguły pobierają zaliczki od kwot należnych do odzyskania od dłużnika.

Krótkie wyjaśnienie terminów:

 

– zaliczka to forma pieniężnego zabezpieczenia umowy na wypadek pokrycia częściowych strat poniesionych przez wierzyciela w sytuacji nie wywiązania się z warunków umowy przez klienta mającego zobowiązanie, jest ona pobierana wcześniej oraz stanowi kwotę częściową z kwoty należnej.

 

– kwota należna jest kwotą całkowitą określoną w umowie przez wierzyciele za towar, wykonaną usługę lub inne dobro materialne albo niematerialne, do uregulowania jej przez nabywcę.

 

-zadatek jest on również formą pieniężnego zabezpieczenia jednej ze lub obydwu ze stron umowy oraz częścią od kwoty należną, jednakże różnica pomiędzy zaliczką, a zadatkiem polega na zwracaniu: w postaci dwukrotnej kwoty zadatku przez sprzedawcę w momencie nie dotrzymania przez niego warunków umowy.

 

Cały proces w wielkim uproszczeniu polega na: wypłaceniu wierzycielowi przez windykatora ( w chwili przyjęcia zlecenia do realizacji ) w ustalonej wysokości zaliczki na poczet czyli zabezpieczenia przyszłych spłat dłużnika. Potocznie jest to nazywane odkupienie / wykupienie dłużnika lub skup długu.

Zaś fachowo jest nagła zapłata – częściowa lub całościowa wierzycielowi za zobowiązania wobec niego przez dłużnika. Automatycznie od tego momentu dłużnik jest już własnością firmy windykacyjnej.

Dla wierzyciela czyli podmiotu mającego słuszne roszczenia względem dłużnika jest to komfortowa sytuacji. Albowiem od razu odzyskuje on do 70% nominalnej wartości długu. Windykator natomiast prowadzi dalsze działania mające na celu odzyskania długo w sposób skuteczny czyli polubowny z zawarciem ugody z podmiotem zalegającym.

W razie niepowodzenia w odzyskiwaniu długu, fiasku negocjacji sprawa trafia na drogę sądową, dalszy wynik sprawy i jej zakończenia zależny jest od wyroku sądu.

 

Zamiennie w formie zabezpieczenia finansowanego pomiędzy firmą windykacyjną, a wierzycielem w kontekście zaliczki może zostać zastosowany zadatek.

Jednak tutaj w przypadku niepowodzeń w odzysku długu lub długów dalsze kwestie finansowe i wywiązanie się z umowy podyktowane są mocą prawa. istota określająca zadatek oraz zawierające gotowe wytyczne podczas jego zastosowania- terminem krótko z charakteryzowanym we wcześniejszym fragmencie tego artykułu.


Kancelaria Ultimatum


Kancelaria Ultimatum w Oferteo.pl